برگزاری سمینار آموزشی در حوزه مدیریت بزینس و ثروت آفرینی - فروردین ماه 1397
1397/01/15

سمینار آموزشی در حوزه مدیریت بزینس و ثروت آفرینی در فروردین ماه سال 1397 در تفلیس برگزار گردید . پروفسور بهمن مقیمی از دانشگاه جرجیا با موضوع "40 تکنیک عالی برای کسب موفقیت و ثروت در تجارت" ، پروفسور نینا داویتایا از دانشگاه جرجیا با موضوع "بازار بورس" ، پروفسور محمد حسین کریم از دانشگاه خوارزمی و پروفسور علیرضا کرباسی از دانشگاه فردوسی مشهد به آموزش و سخنرانی پرداختند.