برگزاری سمینار آموزشی در حوزه مدیریت و جهانگردی - شهریور ماه 1396
1396/06/15

سمینار آموزشی در حوزه مدیریت و جهانگردی در شهریورماه سال 1396 با موفقیت برگزار گردید . پروفسور محمدحسین کریم از دانشگاه خوارزمی تهران با موضوع "چالش هاي اقتصاد و صنعت گردشگري" ، دکتر ارسلان باس از دانشگاه استانبول ترکیه و مهندس بهروز فروتن بنیانگذار شرکت بهروز در حوزه کارآفرینی به آموزش و سخنرانی پرداختند.