برگزاری سمینار آموزشی در حوزه فناوری اطلاعات - تیر ماه 1396
1396/04/24

سمینار آموزشی در حوزه فناوری اطلاعات در تیر ماه سال 1396 با موفقیت برگزار گردید . پروفسور علی بهفروز از دانشگاه تاوسان آمریکا با موضوع "تکنولوژی قرن بیست یکم و مسأله انرژی" ، پروفسور آرش حبیبی لشکری از دانشگاه نیوبرانزویک کانادا با موضوع "بازبینی و کشف وب تاریک" و دکتر علی ماروسی از دانشگاه تربت حیدریه با موضوع "محاسبات غشاء" به آموزش و سخنرانی پرداختند.